Zápis do 1. tříd - 10. 4. 2018

PřílohaVelikost
PDF icon letak_brasna.pdf1.31 MB
PDF icon Desatero pro rodiče.pdf268.42 KB

Novela školského zákona přináší některé podstatné změny pro přihlašování dětí k povinné školní docházce, popř. pro žádost o odklad školní docházky.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna (pozn.: dříve to bylo 15. 1. – 15. 2.) kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Zápis žáků do 1. tříd v naší škole se pro školní rok 2018/2019 uskuteční 10. 4. 2018 v budově 1. stupně základní školy. Rodiče dětí navštěvující Mateřskou školu v Brušperku si tiskopisy budou moci během března vyzvednout ve školce a vyplněné zpět odevzdat do 30. 3. 2018. Tiskopis je zároveň ke stažení na webových stránkách školy a vyplněný jej můžete doručit do 30. 3. 2018 na sekretariát školy. K zápisu vezměte svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může rodič požádat o odklad školní docházky o jeden rok, a to za předpokladu, že v době zápisu (tj. do 30. 4.) bude písemná žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. S ohledem na velkou vytíženost pedagogicko-psychologických poraden doporučujeme objednat se k vyšetření dítěte ve školském poradenském pracovišti co nejdříve.

S ohledem na velkou vytíženost pedagogicko-psychologických poraden doporučujeme objednat se k vyšetření dítěte ve školském poradenském pracovišti co nejdříve.

Mgr. Aleš Vyvial, ředitel školy


Nejčastější dotazy

1) Častým dotazem je, které instituce patří mezi školská poradenská zařízení. Jsou to pedagogicko-psychologické poradny a speciální pedagogická centra, která zajišťují informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost. V případě dalších dotazů kontaktujte vedení školy.

2) Mohu zaslat přihlášku k přijetí do 1. třídy už v lednu?
Ne, přihlášku je možno podat v termínu konání zápisu viz § 36, odst. 4.

3) Při žádosti o odklad musíme mít doporučení z poradny i lékaře?
Ano, musí být doporučení z poradny i od lékaře, a to do 30. 4.

3) Kdy se máme do poradny objednat?
Dle sdělení pracovníků poradny je vhodné se objednat do konce ledna.


Níže je uvedeno srovnání nového a původního znění školského zákona

§ 36

Plnění povinnosti školní docházky

(1) Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku (dále jen "povinná školní docházka").

(2) Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany 11).

(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

(4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna15. ledna do 30. dubna15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

(5) Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu žáka (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce květnabřezna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

(6) Žák umístěný ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené při tomto školském zařízení nebo v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má sídlo příslušné školské zařízení, popřípadě v jiné škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí.

(7) Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.

(8) Obecní úřad obce, na jejímž území je školský obvod základní školy, poskytuje této škole s dostatečným předstihem před termínem zápisu k povinné školní docházce seznam dětí, pro které je tato škola spádová a jichž se týká povinnost podle odstavce 4. Seznam obsahuje vždy jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte..

§ 37

Odklad povinné školní docházky

(1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinnédo 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházce podle § 36 odst. 4docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

(3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plněnídoporučí zároveň zákonnému zástupci dítěte vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte.


Níže je přiložen soubor s doporučením Státního zdravotního ústavu k vhodnému výběru školní brašny.

Dále pak ministerstvem zpracované Desatero pro rodiče.