Společné dílny - říjen 2014

Ve středu 22. října se konala poslední společná dílna pod názvem „Podzimní výlet“. Zúčastnily se jí děti se speciálně vzdělávacími potřebami a jejich rodiče.
Hravou formou se rodiče seznamovali s tím, jaké metody a formy práce mohou doma při společné práci se svým dítětem využívat. Cílem bylo zdůraznit potřebu rozvoje funkcí, které jsou nezbytné pro učení a optimální osvojování základních dovedností ve čtení, psaní a mluvě.
Rodiče s dětmi si vyzkoušeli hry a činnosti zaměřené na sluchové, zrakové, hmatové vnímání a schopnosti, zrakovou paměť, rozvoj prostorové orientace, pravo-levou orientaci a koncentraci.
Při plnění úkolů účastníci „sbírali brambory“ (rodiče psali diktát naruby a s dětmi pak sbírali – hledali vlastní chyby), „relaxovali u počítače“ (cvičili zrakové rozlišování a paměť, sluchové vnímání, orientaci v čase a prostoru, fixaci tvarů, koncentraci pozornosti, ukázali si, jak pracovat s nápravnými cvičeními, na počítači), „prošli se podzimní krajinou“ (děti i rodiče si zahráli hru na vyzdobené chodbě).
Děti, rodiče i učitelé strávili ve škole velmi příjemné odpoledne. Děti spolu s rodiči zažili aktivity, které znají ze školy a rodiče snad načerpali inspiraci, jak s dětmi doma pracovat.

Fotografie jsou zde.