Restart

Základní škola se připojila jako partner k žádosti Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního centra, Nový Jičín (dále KVIC) k žádosti o finanční podporu z OPVK - IPo - Oblast podpory 1.3 - Výzva č. 51 (tzv. Tablety do škol). Podaná žádost byla poskytovatelem dotace doporučena k realizaci. Naše škola patří mezi 33 škol z regionu, které budou partnerem KVICu.
Cílem připravovaného projektu je posílit efektivní využívání nových technologií ve výuce a jejich celkovou integraci do škol. Partnerské školy budou zapojeny do sítě informačních center. Takto budeme sdílet inovace a příklady dobré praxe v regionálním školství. Aktivita pedagogů bude podpořena intenzivním ICT vzděláváním, mentoringem a používáním konvertibilních notebooků ve výuce, které škola v projektu pořídí. Projekt bude realizován od 1. 9. 2014 do 31. 7. 2015. Finanční spoluúčast školy není požadována a veškeré náklady budou hrazeny z dotace.