Valná hromada SPŠ, třídní schůzky

PřílohaVelikost
PDF icon Stanovy SPŠ 2015.pdf207.16 KB

Shrnutí schůzky výboru SPŠ konané 13.3.2018

1. společenský večírek - vyhodnocení akce konané 23.2.2018 
                                           -  termín večírku pro rok 2019 - 1.3.2019
                                            - návrhy a námitky

2. Den učitelů 23.3.2018 - akci zajistí a zúčastní se p.Beťáková, p.Šiláková, p. Burešová, p.Geryková

3. Příprava akce " Putování Brušperkem" , termín 18.5.2018 cca 16.30-17.00hod / čas i náplň akce bude ještě upřesněn, akce pro rodiče,prarodiče a děti                 
   - trasa: start před ZŠ, dále pak uličkami Brušperka směrem k přehradě 
                 - děti budou mít trasu vyznačenou na mapce i se zajímavostmi vztahující se k příslušnému stanovišti
   
4. závěr

5. další schůzka výboru 10.4.2018 v 18.30 hod, plánování akce " Putování Brušperkem" 

Miroslava Šiláková

 

Schůzka výboru spolku proběhne 10.4.2018 v 18.30hod ve vestibulu ZŠ.


Shrnutí schůzky výboru SPŠ konané 14.11.2017:

1. příprava  na "Vánoční akademii" 14.12.-15.12.2017 
- napečení cukroví , zajištění občerstvení a služeb k prodeji na dopolední a odpolení představení
2. rozdělení peněz SPŠ  pro školní rok 2017/2018   výběr 220Kč/žáka...........30Kč pro třídní fond+fin.dary rodičů  .........190Kč na účet SPŠ, tato částka slouží pro školní rok 2017/2018  na tyto výdaje pro každého žáka            -  50Kč příspěvek na sešity
- 50Kč příspěvek na dopravu
- 20Kč pamlsek Mikuláš
-50Kč  Den dětí - není určeno na pamlsek, ale na kulturu, nemusí se čerpat vysloveně na  DD, ale klidně během roku
-20Kč rezerva

3. prověření objednávky hudby na ples
4. další schůzka výboru proběhne na konci ledna, termín bude upřesněn


Shrnutí schůzky výboru SPŠ ze dne 3.10.2017:
1. přivítání nových členů výboru SPŠ
2. volba pokladníka a předsedy SPŠ - pro školní rok  2017/2018 je pokladníkem p.Svatava Beťáková a předsedou p.Miroslava Šiláková
3. výsledky voleb do školské rady leden 2018 - prosinec 2020 
     v tomto období budou SPŠ zastupovat p.Nikol Hajnošová a p.Ivana Krompolcová
4. příspěvky do diskuze : 3.C /p.Janičkovičová  
                                                5.B /p.Kudrnová  
5. třídní schůzky 7.11.2017 - pokud budou dotazy k činnosti SPŠ budeme je projednávat na další schůzce
6. schůzka výboru SPŠ 14.11.2017


1. společenský večírek - termín pro rok 2018 - 23.2.2018
- prodej a rezervace vstupenek pro rok 2018: cena vstupenky 100 Kč
- vstupenka je brána jako finanční příspěvek/dar do pokladny SPŠ, vstupenky budou prodávány stejným systém jako loni, prodej lístků bude probíhat prostřednictvím školy, tento způsobem prodeje se nám jeví jako nejlepší a nejpohodlnější pro rodiče, jimž chceme zajistit určitý komfort tím, že nemusí na prodejní místo v určitém dni a čase
- nutná je včasná rezervace, která byla a bude zveřejněna na pozvánce
- počet míst je limitován kapacitou restaurace
- návrh na konání večírku ve dvou termínech /dle velkého zájmu/ - není v silách výboru spolku uskutečnit tak náročnou akci 2x po sobě
                                                
2. Den dětí - 60 Kč/dítě - určeno na kulturní nebo spotovní akci
3. Příspěvek na školní sešity - 50 Kč/dítě, příspěvek je nižší vzhledem k navýšení příspěvku na Den dětí
4. Diskuze
5. Závěrečná schůzka výboru proběhne v pátek 26.5.2017 v 17hod.


Shrnutí schůzky výboru SPŠ konané 14.3.2017

1. společenský večírek - vyhodnocení akce konané 3.3.2017 
- prodej a rezervace vstupenek pro rok 2018 - nutno vyřešit na následující schůzce
- určení termínu pro rok 2018 - dle volných termínů hudby, bude ještě upřesněno
- návrhy a námitky

2. Den učitelů 28.3.2017 - zajistí p.Beťáková, p.Šiláková, p.Hajnošová, p.Burešová -..............
                                                
3. Den dětí - 60 kč/dítě - určeno na kulturní nebo spotovní akci

4. dotaz 2.C na kvalitu obědů - kompetentní je vedoucí školní jídelny, která má na starost skladbu jídelníčku a jeho výživové hodnoty 

5. Závěr

6. Další schůzka výboru bude 18. 4. 2017 v 18.15 hod. ve vestibulu školy

7. Poslední schůzka výboru v tomto šk. roce 28. 5. 2017 v 17 hod.

Miroslava Šiláková


Shrnutí schůzky konané 24. 1. 2017.

Společenský večírek 3. 3 .2017 v 19.00 hod., vstupné 8000 Kč
- sraz členů SPŠ před plesem v 18.00hod v restauraci
1. rezervace míst -  uvedení tel. č. pro rezer. na pozvánkách
2. cena SPŠ tombola - zajistí p.Měkýšová
3. ceny do tomboly - zajistí jednotliví zástupci tříd +sponzoři, další dle možností, ceny přinést do školy nebo přímo na ples
- pro sponzory jako poděkování VIP vstupenky,nutná rezervace - k vyzvednutí v lékárně u p.Šilákové
4. prodej lísků do tomboly + tombola - členové SPŠ, cena 10 Kč
5. šatna - službu zajistí p.Měkýšová
6. vystoupení dětí školní družiny - upřesnit počet  (p.ředitel) a  vystoupení svěřenců tanečníků Hošek - Švrčková (zaj. p.ředitel)
7. hudba p.Holub a cimbálovka
8. prodej koláčků a chlebíčků (zaj. p. Šiláková, p. Beťáková)
9. uvítací štamprlička (fa PD Pal zaj. p. Hajnošová)
- další schůzka 14. 3. 2017 v 18.15 hod. ve vestibulu ZŠ - hodnocení plesu a příprava Dne učitelů.


Shrnutí schůzky konané  24. 11. 2016.

1. Příprava na "Den otevřených dveří"  16.12.2016 - zajištění cukroví, občerstvení a jeho prodej
2. Dotazy a připomínky týkající se činnosti spolku
3. Diskuze   
4. Další schůzka proběhne  24.1.2017 

Miroslava Šiláková - předseda SPŠ


Schůzka výboru SPŠ proběhne ve čtvrtek 24. 11 .2016 v 18.00hod  (vestibul ZŠ).

Miroslava Šiláková - předseda SPŠ


Vážení rodiče,

pro školní rok 2016/2017 byla na valné hromadě odhlasována výše členského příspěvku 220 Kč/žáka.  O výběru budete informováni školou. 

Informace o hospodaření a činnosti spolku můžete získat na t.č. 728018596 - Šiláková Miroslava, nebo 723441128 - Beťáková Svatava.

Miroslava Šiláková - předseda SPŠ


13. 9. 2016 v 17 hod. v sále školy se koná valná hromada Spolku přátel školy. Od 17.45 pak proběhnou třídní schůzky. V 18.30 setkání výboru SPŠ.
Jste srdečně zváni.

Program  V A  L N É   H R O M A D Y,
1. Zahájení, ověření způsobilosti valné hromady
2. Zpráva o činnosti výboru a spolku ve školním roce 2015/2016
3. Zpráva o hospodaření spolku ve školním roce 2015/2016
4. Návrh na výši členského příspěvku pro školní rok 2016/2017
5. Hlasování o schválení výše členského příspěvku
6. Organizace školního roku
7. Diskuze


Shrnutí schůzky výboru SPŠ konané 24.5.2016

1. Dětský den ve škole - příspěvek 20 kč / dítě
2. Vycházející žáci 9.tříd - příspěvek na pamětní složky
3. Finanční odměna pro p.učitelku keram.kroužku
3. Ocenění dětí, které úspěšně reprez.školu - zajistí škola
4. Rozloučení a poděkování odcházejících členů výboru - p.Suchá a p.Vaško - po celých 9 let aktivně pracovaly ve sdružení, děkujeme
5. Poděkování odcházejícím učitelům - kytička na konci šk.roku
6. Shrnutí spolu s vedením školy činnost sdružení ve šk.roce 2015/16
7. Poděkování všem tř.důvěrníkům za aktivní činnost ve sdružení / spolku
8. Diskuze
9. Další schůzka v září, termín bude upřesněn.


Shrnutí schůzky výboru SPŠ konané 15.3.2016.

1. Hodnocení  školního plesu 2016. Finanční zprávu vypracovala p.Beťáková.
2. Určení termínu plesu 2017 -   3.3.2017  /dle možnosti hudby/.
3. Příprava svátku Dne učitelů na 30.3.2016
    - kytičky + Svopex + ostatní  - zajistí p.Beťáková, p.Šiláková
    - služba 30.3. - p.Adamusová, p.Havlová, p.Lančová, p.Šiláková.
4. Diskuze.
5. Další schůzka v květnu, termín bude upřesněn.


Shrnutí schůzky výboru konané 9.2.2016
1. materiální pomoc rodině

2. příprava školního plesu konaný 26.2.2016 v 19 hod restaurace Na Letné
- vstupné 60Kč, nutná rezervace 728018596 p.Šiláková
- rozdělení vstupenek do jednotlivých tříd
- tombola - cena SPŠ, ceny za jednotlivé třídy, od jednotliců a od oslovených sponzorů / přinést rovnou na ples nebo do školy tř.učiteli nebo         na sekretariát  školy
- zajištění programu plesu / hudba, vystoupení dětí ŠD a tanečního klubu
- zajistit prodej zákusků a koláčků
- zajistit službu do šatny
- sraz členů SPŠ před plesem v 18.30 hod.

Shrnutí schůzky výboru konané 26. 11. 2015:
1. vánoční besídka
2. návrh ke změně místa pro lyžařský výcvik
3. připomenout na tř. schůzkách rodičům společenský večírek - 26. 2. 2016
tombola-dárek za třídu + další dárky do tomboly
bude opět rezervace míst
4. ověřená čestná prohlášení k registraci - dodají jen ti, co zapomněli  
5. diskuze

Miroslava Šiláková, předseda SPŠ


Vážení členové spolku,
dne 13. 10. 2015 se konala první schůzka členů výboru spolku / třídních důvěrníků s tímto programem:

- přivítání nových členů a zároveň těch, kteří dále pokračují
- volba předsedy - navržena a zvolena Miroslava Šiláková
- volba pokladníka/účetní - navržena a zvolena Svatava Beťáková
- doplnění registrací členů výboru nutnou pro zapsání spolku
- uvedení "Spolku přátel školy" na web stránkách školy - aktuality + zprávy ze schůzek výboru
- seznámení s programem výboru ve školním roce
- zakoupení keramické hlíny pro účely výroby dárkových předmětů na vánoční besídku 
- pomoc na vánoční besídce ZŠ
- školní večírek 26.02.2016
- v březenu Den učitelů
- příspěvek 100 Kč/žák na školní sešity
termín další schůzky výboru 24.11.2015 v 18.00 hod. ZŠ

Miroslava Šiláková, předseda SPŠ


Informace k činnosti spolku můžete získat na t.č 728018596 - p.Šiláková Miroslava, nebo
723441128 - p. Beťáková Svatava.


Vážení rodiče,
na valné hromadě byla odhlasována výše příspěvku pro tento školní rok 220 Kč. 
O výběru budete informováni školou.

Miroslava Šiláková - předseda SPŠ


V úterý 29. 9. 2015 se koná v čase od 16 hod.valná hromada Sdružení přátel školy. Následují třídní schůzky. Dále doplňuji informaci předsedkyně SPŠ k novým stanovám:
Vážení rodiče,
z důvodu přijetí nového občanského zákoníku došlo také ke změně zákona o sdružování občanů, do kterého patří i naše Sdružení přátel školy. Bylo nutné upravit stanovy dle platnosti NOZ a přejmenovat sdružení na spolek. V příloze tohoto článku najdete verzi stanov, kterou bude nutné schválit na nadcházející valné hromadě. Před schválením se prosím seznamte s jejich obsahem.
Děkuji
Miroslava Šiláková, předseda SPŠ


Spolek přátel ZŠ V. Martínka Brušperk
Sportovní 584
739 44 Brušperk
IČ 709 14 451