GDPR ve škole, aneb zvítězí zdravý rozum?

Vážení rodiče, mnozí z Vás jste už díky silné mediální kampani určitě zachytili informaci k blížícímu se zahájení účinnosti nového nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, zkráceně GDPR (General Data Protection Regulation), které spolu se zákonem o zpracování osobních údajů (jehož návrh je aktuálně v legislativním procesu) nahradí dosavadní právní úpravu, tj. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

I když se lze oprávněně domnívat, že hlavní důvod pro zpřísnění režimu zpracování osobních údajů neleží právě v prostředí škol, ale u jiných hromadných zpracovatelů působících především v prostředí internetu, kteří se vymykají jakékoli účinné kontrole a regulaci ze strany EU a členských států, je působnost nového GDPR nařízení pro školu závazná stejně jako pro všechny ostatní subjekty provádějící systematické zpracování osobních či citlivých údajů (bez ohledu na velikost a rozsah zpracování) – tedy například i pro všechny zapsané spolky aj.

Nejen pro školu to znamená jediné, všechny aktivity, které nevychází přímo z povinné výuky, podrobit důkladné analýze oprávněnosti zpracování osobních údajů a rozhodnutí, zda je v našich silách organizačně a administrativně zajistit vše potřebné (a mimo jiné i informované a svobodné souhlasy zákonných zástupců pro každé jednotlivé zpracování).

A protože škola není jenom o výuce, ale i o spoustě dalších doplňkových či mimoškolních aktivit, jejichž organizace se bez osobních údajů žáků neobejde (slevy na dopravu, přihlášky do soutěže, ubytování, úspěchy žáků v soutěžích prezentované v BZ či na webu a facebooku školy atd.) budou muset být všechny doloženy souhlasem zákonných zástupců.

A nejsou to jenom osobní údaje žáků v podobě jmenných seznamů, ale této speciální ochraně podléhají také veškeré pořízené fotografie a audio či videozáznamy z akcí školy. Ale i například společné fotografování tříd na konci školního roku! I toto je forma zpracování osobních údajů žáků, ke které bude škola potřebovat souhlas zákonných zástupců. Lze si jen stěží představit, jak budeme ve škole reagovat na situaci, kdy souhlas s fotografováním od všech žáků nezískáme a budeme muset vést evidenci např. „žáků s nepovoleným fotografováním“ a podle toho připravovat a vést veškerou fotodokumentaci třídních a školních akcí. Nebo složitě anonymizovat pořízené fotografie a zakrývat obličeje žáků, jejichž rodiče souhlas nedali? V takovémto případě prostě vůbec fotit nebudeme. Stejně tak bychom od června už v lokální televizi nevysílali např. rozloučení deváťáků nebo vítání prvňáčků. A nebyla by to škoda? Nepřijde škola tímto opatřením o kus své jedinečnosti? A žáci, rodiče a prarodiče o archiv vzpomínek?

Věříme, že zvítězí zdravý rozum a škole se s pomocí rodičů podaří ošetřit všechny své nové povinnosti se zpracováním osobních údajů bez nepřekonatelné hromady papírů, evidencí nebo omezením mimoškolních aktivit. My s osobními údaji nepotřebujeme obchodovat, my jsme tady pro Vaše děti…

Mgr. Aleš Vyvial