Vážení rodiče,
vláda ČR schválila návrat žáků do škol. S účinností od 24. 5. 2021 se budou všichni žáci za daných podmínek učit ve škole.

Od 17. 5. se školní družina pro přihlášené žáky vrací k obvyklému provozu (včetně rozdělení žáků v odděleních ŠD). V provozu bude ráno od 6.30 do 7.15 h., odpoledne pak do 16.30 h.

Všem žákům prezenční výuky budou automaticky na výše uvedené období přihlášeny obědy. V případě změny kontaktujte vedoucí školní jídelny v MŠ Brušperk.

S platností od 8. 6. 2021 je podmínkou účasti v prezenční výuce testování ve škole. Roušku je nutno použít pouze při pohybu ve společných prostorách školy (během výuky nemusí být). 

Dítě nemůže být nuceno k účasti na testování a neúčast na testování není jakkoliv sankcionována. Důsledkem ale je nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání podle zákona. V takovémto případě se ale naše škola pokusí zajistit přiměřenou formu studijní podpory.

V rámci výkonu veřejné správy jsou ředitelé škol stejně jako zřizovatelé škol povinni dodržovat právní předpisy a normativní právní akty vydané řádným způsobem orgány, které jsou k tomu ze zákona oprávněny. Ve vztahu k mimořádným opatřením tak platí presumpce jejich správnosti, tzn. dokud nejsou stanoveným postupem opraveny nebo zrušeny, jsou postaveny na roveň aktům bezvadným, a vyvolávají požadované právní účinky. Postup ředitelů podle mimořádných opatření tak nelze považovat za protiprávní.

Škola zajišťuje testování centrálně dodanými antigenními testy Singclean a Sejoy. Dle pokynu MŠMT se děti budou testovat samy (dle výkladu MZd se nejedná o zdravotnický výkon). Samotný test probíhá tak, že testovaný vsune tyčinku do přední části nosní dírky a krouživým pohybem celkem 5× obkrouží stěnu nosní dírky (postupně u obou nosních dírek stejnou tyčinkou). Jedná se tedy o neinvazivní proces, kdy nedochází k zásahu do tělesné integrity osoby (§ 93 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).
Pozn.: Testování ve škole probíhá dosud bez problémů. Samoodběr je velmi jednoduchý a zcela bezbolestný. Zbylé úkony testu po samoodběru provádějí zaměstnanci školy (mezi nimiž jsou i dvě zkušené zdravotní sestry). Při odběru je možná i osobní přítomnost rodiče.

Preventivní antigenní test se ve školách nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Testování probíhá v pondělí ráno od 6.30 h. před začátkem vyučování v prostoru gymnastické tělocvičny a školní jídelny. Zde je v rozestupech připraven dostatek míst k pohodlnému otestování. Vstupovat do školy se bude hlavním vchodemV případě, že s dítětem přijde i rodič, vcházejte do školy rovněž hlavním vstupem. Děti, které budou v uvedené testovací dny chybět, provedou test první den po návratu do školy. 

Dále informujeme, že na základě požadavku ministra školství, mládeže a tělovýchovy nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.

Testovat se nemusí osoby, které doloží negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb.

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také ty, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě) - potvrzení zasílejte nejlépe oskenované elektronickou formou na mail sekretariat@zsbrusperk.cz, nebo přeposláním SMS z laboratoře s výsledkem 1. pozitivního testu na 721 923 143. 

Pokud rodiče nebudou chtít, aby se děti testovaly stěrem z nosu, ale přinesou si test ze slin, bude jim to umožněno?
Pokud je daný antigenní test na seznamu těch, kterým MZ vydalo výjimku (viz https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimk…), může být ze strany školy akceptován. Zároveň je nutné, aby rodiče při skladování dbali pokynů výrobce a předali škole všechny potřebné podklady k použití (ideálně i s nalezením testu na výše uvedeném seznamu).

V příloze tohoto článku jsou přiloženy další oficiální doplňující informace.

Děkujeme

Mgr. Aleš Vyvial, ředitel školy

Další informace k návratu do škol najdete zde.