SMĚRNICE O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ (WHISTLEBLOWING)
Obecná ustanovení
V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17.12.2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů zavádí škola jako povinný subjekt v souladu s článkem č. 8 Směrnice EU způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání byla vydána interní směrnice.

Každý oznamovatel, který se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozví o porušování práv Unie a o protiprávním jednání jiných osob, je oprávněn podat oznámení písemně (elektronicky i v listinné podobě), nebo ústně – osobně (v přiměřené lhůtě) i telefonicky. 

OZNÁMENÍ JE MOŽNÉ PODAT PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍHO OZNAMOVACÍHO SYSTÉMU
a)    písemně, v listinné podobě předat osobně, 
b)    písemně prostřednictvím poštovních služeb doporučeným dopisem, nebo dopisem s doručenkou,
c)    písemně elektronicky do datové schránky: dfnrfqi
d)    písemně elektronicky zasláním na zvlášť pro tyto účely zřízenou e-mailovou adresu, k níž má pří-stup pouze příslušná osoba: oznamovatel@zsbrusperk.cz
e)    ústně osobně, pokud o to oznamovatel požádá a s příslušnou osobou si domluví místo a termín.
f)    ústně telefonicky, na telefon č. 721 923 143 vyhrazený pro tyto účely.

Podání vědomě nepravdivého oznámení je přestupkem, který může být sankcionován pokutou do 50 000 Kč.