V rámci zkvalitňování služeb naší školy je od 1. 4. 2010 zřízeno školní poradenské pracoviště, které slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy a pomáhá řešit vzniklé problémy v oblasti vzdělávací i sociální. Školní poradenské pracoviště je tvořeno školním speciálním pedagogem, výchovným poradcem a metodikem prevence.

Školní speciální pedagog vykonává činnosti konzultační, poradenské, intervenční, diagnostické, metodické, vzdělávací. Pracuje s celým systémem školy, tj. s vedením školy, pedagogickým sborem, třídními učiteli, žáky a rodiči. Dokumentaci o svých činnostech vede v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

Školní speciální pedagog, Mgr. Marta Kuběnová
e-mail: marta.kubenova@zsbrusperk.cz
Tel.: 777 727 110

Školní speciální pedagog, Mgr. Darina Indruchová
e-mail: darina.indruchova@zsbrusperk.cz
Tel.: 721 913 498

Školní speciální pedagog, Bc. Petra Bočková
e-mail: petra.bockova@zsbrusperk.cz
Tel.: 721 914 698


Na školního speciálního pedagoga se můžete obracet ohledně poradenské činnosti na podporu inkludovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči. Poskytování poradenských služeb je bezplatné a diskrétní. Je vhodné si osobní setkání domluvit nejdříve telefonicky nebo přes e-mail. Pracoviště naleznete v přízemí, vedle kanceláře zástupce ředitele.

Školní speciální pedagogové využívají vedle odborných znalostí také znalosti prostředí a atmosféry školy, jsou zde pro Vaše děti, ale také pro Vás, rodiče. Děti mají možnost přijít během dne a promluvit si o věcech, které je zajímají nebo které je tíží. Dětem tak může být poskytnuta individuální konzultace jejich aktuálního problému, pomoci jim pochopit pro ně méně přehledné situace ve škole nebo jejich třídním kolektivu.

Hlavní náplní práce je tedy pomáhat žákům zvládnout nároky, které jsou na ně při vyučování kladeny s ohledem na jejich individuální možnosti, pomáhat řešit příčiny slabého prospěchu, uspokojovat specifické výchovné a vzdělávací potřeby žáků a pomáhat řešit jejich osobní problémy. Vám, rodičům, pak nabízíme pomoc s výukovými i výchovnými problémy Vašich dětí. Mohu Vám být doporučeny vhodné didaktické a speciální pomůcky či odborná literaturu, pomoc s vytvářením správných učebních návyků, případně doporučit další odbornou péči.

Pro úspěšné vzdělávání Vašich dětí považujeme za velmi důležitou spolupráci nejen s rodiči, ale také s učiteli, školskými poradenskými zařízeními a dalšími odborníky. Našim cílem je koordinace celého vzdělávacího procesu.

Činnost školního speciálního pedagoga:

- Včasná identifikace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb a žáků s nadáním.

- Zajišťování speciálních pomůcek a didaktických materiálů.

- Diagnostická a intervenční činnost zahrnující krátkodobou i dlouhodobou individuální práci s žákem či skupinou žáků (činnosti speciálně pedagogické vzdělávací, kompenzační, stimulační, reedukační).

- Průběžné vyhodnocování navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav.

- Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy.

- Preventivní aktivity ve třídách, aktivity pro vytváření pozitivního sociálního klimatu.

- Poskytování poradenské a konzultační činnosti zákonným zástupcům žáků.

- Konzultace s pracovníky dalších poradenských zařízení.