V rámci zkvalitňování služeb naší školy je od 1. 4. 2010 zřízeno školské poradenské pracoviště, které slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy a pomáhá řešit vzniklé problémy v oblasti vzdělávací i sociální. Školské poradenské pracoviště je tvořeno speciálním pedagogem, výchovným poradcem a metodikem prevence.

Speciální pedagog vykonává činnosti konzultační, poradenské, intervenční, diagnostické, metodické, vzdělávací. Pracuje s celým systémem školy, tj. s vedením školy, pedagogickým sborem, třídními učiteli, žáky a rodiči. Dokumentaci o svých činnostech vede v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

Školní speciální pedagog, Mgr. Lucie Píchová.
e-mail: lucie.pichova@zsbrusperk.cz
Tel.: 777 727 110

Školní speciální pedagog, Mgr. Darina Indruchová
e-mail: darina.indruchova@zsbrusperk.cz
Tel.: 721 913 498


Vážení rodiče,
od 1. 11. 2010 na ZŠ Brušperk působí v rámci Školského poradenského pracoviště školní speciální pedagog. 

Můžete se na mě obracet ohledně poradenské činnosti na podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči. Poskytování poradenských služeb je bezplatné a diskrétní. Osobní setkání Vám doporučuji si domluvit nejdříve telefonicky nebo přes e-mail. Moje pracoviště najdete v přízemí, vedle kanceláře zástupce ředitele.

Využívám znalosti prostředí a atmosféry školy, jsem zde pro Vaše děti, ale také pro Vás, rodiče. Děti mají možnost za mnou kdykoli během dne přijít a promluvit si o věcech, které je zajímají nebo které je tíží. Dětem tak mohu poskytnout individuální konzultaci jejich aktuálního problému, pomoci jim pochopit pro ně méně přehledné situace ve škole nebo jejich třídním kolektivu.

Hlavní náplní práce je tedy pomáhat žákům zvládnout nároky, které jsou na ně při vyučování kladeny s ohledem na jejich individuální možnosti, pomáhat řešit příčiny slabého prospěchu dětí, uspokojovat specifické výchovné a vzdělávací potřeby žáků a pomáhat řešit jejich osobní problémy. Vám, rodičům, pak nabízím pomoc s výukovými i výchovnými problémy Vašich dětí. Mohu Vám doporučit vhodné didaktické a speciální pomůcky či odbornou literaturu, pomoct s vytvářením správných učebních návyků, doporučit další odbornou péči.

Pro úspěšné vzdělávání vašich dětí považuji za velmi důležitou spolupráci nejen s rodiči, ale také s učiteli, školskými poradenskými zařízeními a dalšími odborníky. Mým cílem je koordinace celého vzdělávacího procesu.

Činnost školního speciálního pedagoga:

- Včasná identifikace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, ale také žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.

- Zajišťování speciálních pomůcek a didaktických materiálů.

- Diagnostická a intervenční činnost zahrnující krátkodobou i dlouhodobou individuální práci s žákem či skupinou žáků (činnosti speciálně pedagogické vzdělávací, kompenzační, stimulační, reedukační).

- Průběžné vyhodnocování navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav.

- Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy.

- Preventivní aktivity ve třídách, aktivity pro vytváření pozitivního sociálního klimatu.

- Poskytování poradenské a konzultační činnosti zákonným zástupcům žáků.

- Konzultace s pracovníky dalších poradenských zařízení.